Larangan Berpuasa Pada Hari ‘Arafah bagi Para Jama’ah Haji

Dari Uqbah bin ‘Amir r.a. dari Rasulullah saw. beliau bersabda, “Hari ‘Arafah, hari Nahar (‘Iedul Adha), hari-hari Tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah) adalah hari ‘Ied kita ummat Islam, hari makan dan minum,” (Shahih, HR Abu Dawud [2419], at-Tirmidzi [773], an-Nasa’i [V/252], Ahmad [IV/152], Ibnu Abi Syaibah [III/104 dan IV/21], Ibnu Khuzaimah [2100], al-Hakim [I/434], Ibnu Hibban [3603], al-Baghawi [1796], al-Baihaqi [V/298]).

Kandungan Bab: 

An-Nasa’i menulis ini dalam Sunannya, kitab Manasikul Hajj (Manasik Haji), ban an-Nahru ‘an Shaum Yaumi ‘Arafah (Larangan Berpuasa Pada Hari ‘Arafah). Akan tetapi telah diriwayatkan secara shahih dari hadits Abu Qatadah yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa puasa ‘Arafah menghapus dosa tahun lalu dan dosa tahun depan. Maka antara keduanya digabungkan, puasa hari ‘Arafah mustahab (dianjurkan) bagi yang tidak berada di ‘Arafah, akan tetapi makruh bagi yang sedang mengerjakan haji di ‘Arafah. Oleh sebab itu, at-Tirmidzi berkata dalam Sunannya (III/124), “Bab Karaahiyatu Shaum Yaumi ‘Arafah bi ‘Arafah (Makruh Hukumnya Berpuasa pada Hari ‘Arafah di ‘Arafah). Kemudian beliau membawakan hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah saw. berbuka (tidak berpuasa) pada hari ‘Arafah. Ummul Fadhl mengirim susu kepada beliau lalu beliau meminumnya. Kemudian at-Tirmidzi berkata, “Inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu. Mereka menganjurkan berbuka (tidak berpuasa) bagi jama’ah haji yang berada di ‘Arafah supaya mereka kuat berdo’a.”

Al-Baghawi berkata dalam Syarhus Sunnah (VI/345), “Bab Tarku Syiyaami Yaumi ‘Arafah lil Haajj (Tidak Berpuasa Pada Hari ‘Arafah Bagi Jama’ah Haji),” kemudian beliau berkata (VI/346), “Mayoritas ahli ilmu menganjurkan agar tidak berpuasa pada hari ‘Arafah agar mereka (para jama’ah haji) punya kekuatan untuk berdo’a.”

Itulah bentuk penggabungan yang dipilih oleh asy-Syaukani dalam Nailul Authaar (IV/325), ia berkata, “Hikmahnya adalah, berpuasa pada hari ‘Arafah kemungkinan akan menyebabkan ketidakmampuan dalam berdo’a, berdzikir, dan melaksanakan manasik-manasik haji lainnya.”

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 1/188-189.