Larangan Bagi Wanita Terlalu Sering Berziarah Kubur

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. melaknat wanita yang sering berziarah kubur.” (Shahih, HR at-Tirmidzi [1056], Ibnu Majah [1576], Ahmad [II/337], ath-Thayalisi [2358], Ibnu Hibban [3178] dan al-Baihaqi [IV/78]).

Dalam riwayat lain berbunyi, “Allah melaknat