Sa’id bin Zaid

 

  1. Nama, Nasab dan Kemuliaan

Nama sekaligus silsilah keturunannya adalah Sa’id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib. Kunyahnya adalah Abul A’war Al-Quraisyi Al-Adawi.

Sa’id bin Zaid adalah sahabat yang di jamin masuk surga, dan tergolong orang-orang yang pertama masuk islam. Sa’id termasuk salah seorang peserta Perang Badar yang Allah ridhai dan mereka meridhai-Nya. Sa’id masuk islam sebelum Nabi memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi ke rumah Arqam.

Umar bin Khattab tidak memanggil Sa’id supaya ikut bergabung dalam tim musyawarah umat (ahli Syura) meskipun dia termasuk orang yang lebih dahulu masuk islam dan layak menjadi anggotanya. Yang demikian itu dilakukan agar tidak terdapat celah baginya untuk mendapat keuntungan dalam pemilihan khalifah pengganti Umar. Karena, dia adalah ipar Umar (suami saudara perempuan Umar yaitu fathimah Al-Khattab).

Jika Umar memasukkannya kedalam anggota tim enam ahli syura, maka orang yang dengki akan menganggap Umar lebih mengutamakan anak pamannya dari Sahabat yang lain. Oleh sebab itulah, Umar mengeluarkan anaknya (Abdullah bin Umar) dan keluarganya dari pemilihan ahli syura itu. Alasann lainnya adalah agar tim ini dapat bekerja semata-mata karna Allah

Sa’id bin Zaid menuturkan bahwa Nabi pernah bersabda terkait kemuliaan yang disematkan oleh Allah kepada dirinya yaitu:

“Tenanglah!! Wahai Hira sesungghnya tidak ada yang berdiri di atasmu kecuali Nabi, Ash-Shiddiq dan Asy-Syahid.”

Diatas bukit Hira terdapat Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Auf, dan Sa’id bin Zaid.

Istri Sa’id bin Zaid adalah anak pamannya Al-khattab yang bernama Fathimah. Wanita ini adalah saudara perempuan Umar bin Khattab.

  1. Kesabaran

Qaid bin Abi Hazim pernah menukilkan penuturan Sa’id bin Zaid “Aku teringat terhadap tindakan Umar ketika menghalang-halangiku dan saudara perempuannya untuk masuk islam. Seandainya Gunung Uhud runth akibat perbuatan kalian terhadap Utsman, maka hal it sudah selayaknya terjadi.”

Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah bin Zubair ia bercerita: “Arwa binti Aus menuduh Sa’id bin Zaid telah mengambil sebagian tanahnya, Arwa mengadukan perbuatan Sa’id kepada Marwan bin Hakam (Gubernur Madinah ketika itu). Maka Sa’id  berseru, “Mungkinkah aku mengabil sebagian tanahnya, padahal aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

“Barang siapa yang mengambil sebagian tanah (milik orang lain) maka dia akan di benamkan ke tujuh lapis bumi.” (HR. Muslim)

Setelah mendengar pernyataan Sa’id , Marwan pun menyatakan ,”Aku tidak akan meminta bukti lagi darimu.” Kemudian Sa’id berdo’a , “Ya Alah jika wanita itu berdusta maka butakanlah matanya, dan matikanlah dia di tanahnya sendiri.” Sungguh wanita itu tidak matihingga matanya buta terlebih dahulu. Dan ketika berjalan di tanah miliknya, tiba-tiba dia terperosok di lubang dan mati.

  1. Keutamaan dan Kezuhudan

Sa’id bin Zaid pernah di beri mandat oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menjadi Gubernur Damaskus. Namun ketika masa jabatannya telah menyibukkan dirinya sehingga membuatnya tidak dapat berjihad, dia pun menulis surat kepada Abu Ubaidah: “Tidaklah aku lebih mementingkan dirimu dan para sahabatmu untuk berjihad daripada diriku, dan seperti itu pula terhadap segala hal yang dapat mendekatkanku kepada keridhaan Allah. Jika suratku ini sampai kepadamu, maka kirimkanlah bawahanmu yang lebih berhasrat memegang jabatan ini daripada aku.”

 

Sumber: Al-‘Asyarah Al-Mubasysyaruuna bil Jannah, Muhammad Ahmad Isa, edisi bahasa Indonesia 10 Sahabat Nabi Dijamin Masuk Surga, penerjemah: Fajar Kurnianto, S.Th.I, Penerbit Pustaka Imam Syafii, Jakarta

Zubair bin Al-Awwam

1. Nama dan Nasab

Nama lengkap beserta nasab adalah Zubair bin A-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib. Terkenal sebagai pengikut setia Rasulullah dan anak bibi beliau, Shafiyyah binti Abdul Muthalib. Sahabat ini termasuk orang dijamin masuk surga, dan salah seorang dari enam ahlus syura, juga sebagai orang yang pertama kali menghunus pedang di jalan Allah. Kunyah nya adalah Abu Abdillah.

Zubair masuk islam dalam usia yang relatif muda, 16 tahun. Saat beruisa 18 tahun, dia ikut berhijrah ke Madinah. Tatkala mengetahui keislaman sahabat ini, sang paman (Naufal bin Khuwailid) pun menyiksanya dengan mengikat badannya dan menyulut kulitnya dengan api. Walaupun demikian, dia tetap mengatakan: “Aku tidak akan kembali kepada kekufuran, selama-lamanya!” (Tarikh Dimasyq (IX/13), Siyar A’lamin Nubala’ (III/26), Tahdzibut Tahdzib (III/284))

Zubair memiliki postur yang sangat tinggi. Sampai-sampai kedua kakinya menyentuh tanah ketika dia menunggangi kendaraannya. Dia juga mempunyai rambut dan bulu yang lebat. Sahabat ini masuk islam melalui ajakan Abu Bakar Ash-Shidiq bersama keislaman Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf , Sa’ad bin Abi Waqash.

2. Jihad di Jalan Allah

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya (Urwah bin Zubair) a bercerita, suatu ketika Aisyah berkata kepadanya: “Wahai anak saudara perempuanku , dua ayahmu, yakni Zubair bin Awwam dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, termasuk orang yang disebut dalam Al-Qur’an:

الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ……

“Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam Perang Uhud)….” (Q.S Ali-Imran: 172)

Yaitu setelah kaum musyrikin meninggalkan gunung Uhud. Nabi dan para sahabat beliau mengalami luka sebagaimana luka yang di alami kaum musyrikin. Karena kekhawatiran musuh islam itu akan kembali, beliau lantas bertanya: “Siapakah yang berani mengejar mereka, agar menduga kita masih memiliki kekuatan? Abu Bakar dan Zubair pun langsung menyanggupi. Lalu, bersama tujuh puluh prajurit Muslim yang lain, keduanya lalu bergerak mengejar kaum musyrikin. Ketika mendengar kedatangan pasukan Muslimin ini kaum musyrikin segera pergi. Kemudian Allah berfirman yang artinya:

 

“Maka merek akembali dengan nikmat dan karunianya (yang besar) dari Allah, mereka tidak ditimpa suatu bencana…” (Q.S Ali Imran: 174)

Maksud ayat diatas yaitu mereka tidak mendapati musuh tersebut.”

Jabir bin Abdullah menuturkan bahwasanya Rasulullah pernah bertanya pada Perang Khandaq: “Siapakah yang akan mengabari kita perihal kondisi kaum Yahudi Bani Quraizah? Zubair menjawab: “Aku.” Zubair pun pergi dengan menunggang kuda, lalu dia kembali dan mengabarkan kondisi mereka. Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama, untuk kedua kalinya lagi-lagi Zubair menjawab “Aku.”

Maka Zubair pergi seperti sebelumnya. Lantas untuk ketiga kalinya Rasulullah menanyakan hal yang sama dan Zubair juga menjawab sebagaimana tadi. Kemudian, Nabi bersabda: “Setiap Nabi memiliki pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair.” (H.R Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Hisyam bin Urwah juga pernah menceritakan dari ayahnya, Bahwa Ibnu Zubair yakni Abdullah menyerukan kepada ayahnya “Wahai ayahku, aku melihatmu mengendarai kudamu yang berbulu pirang saat perang Khandaq.” Zubair pun bertanya: “Benarkah kamu melihat aku, hai anakku?” Ibnu Zubair menjawab: “Ya, benar.” Lalu Zubair menjelaskan: “Sesungguhnya pada saat itu Rasulullah bersumpah dengan menyebut kedua orang tuanya, untuk menyemangatiku. Beliau berseru kepadaku: “Panahlah musuh, ayah dan ibuku jadi tebusanmu!”  (H.R Ahmad dan Ibnu Majah)

Dari Abu Zinad ia bertutur: “Saat Perang Khandaq Zubair bin Awwam menebas kepala Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah beserta tutup kepalanya yang terbuat dari besi dengan pedangnya hingga membelah tubuhnya sampai ke bagian qurbus. Orang-orang yang menyaksikan hal itu takjub dan berseru: “Alangkah tajamnya pedangmu!” Namun Zubair marah, karena dia berharap yang menebas (habis tubuh musuh islam) itu bukanlah pedangnya, melainkan tangannya sendiri. (Siyar A’lamin Nubala’ (III/32)

3. Kedermawanan

Mughits bin Sumayya bercerita: “Zubair mempunyai seribu orang mamluk (para penguasa yang daerahnya di taklukkan oleh kepemimpinannnya) setiap mamluk tersebut mengirimkan upeti kepadanya secara rutin. Akan tetapi, tidak ada satu pun upeti mereka yang masuk ke rumahnya. Hal ini dikarenakan dia menyedekahkan semua harta tersebut. (Siyar A’lamin Nubala’ (III/35)

4. Kegemaran dalam Shalat

Diriwayatkan Abu Raja’ Ath-Tharidi ia berkata: “Pada suatu hari, aku melihat Zubair bin Awwam di datangi seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya: “Apa alasan kalian wahai para sahabat Rasulullah, Aku melihat kalian sebagai pribadi yang gemar mengerjakan shalat.” Zubair menjawab: “Karena kami selalu merasa waswas (terhadap keimanan di hati ini). (Siyar A’lamin Nubala’ (III/35) Tarikh Dimasyq (IX/23) )

5. Kepedulian terhadap Utang

Dari hisyam bin Urwah dari ayahnya (Urwah bin Zubair) dari Abdullah bin Zubair, ia bercerita: “Ketika Zubair bin Awwam terlihat dalam perang Jamal, dia memanggilku. Lalu aku pun berdiri disisinya. Kemudian Zubair berkata: “Hai anakku, sesungguhnya Al-Awwam tidaklah di bunuh melainkan oleh orang yang zalim atau yang dizalimi. Sungguh firasatku mengatakan bahwa aku akan terbunuh pada hari ini sebagai orang yang dizalimi. Maka suatu hal yang paling merisaukanku adalah utangku. Adakah sisa harta yang cukup untuk membayar utang? Hai anak-anakku juallah harta kita dan lunasilah utang-utangku. Aku berwasiat dengan sepertiga sisa hartaku. Dan sepertiga dari nilai wasiat itu untuk anak-anakmu.” (H.R Bukhari)

6. Wafat

Zubair bin Awwam terbunuh pada Perang Jamal dalam usia 75 tahun ada yang mengatakan 60 tahun. Zubair gugur dibunuh oleh Ibnu Jarmuz. Semoga Allah merahmati dan meridhai Zubair.

 

Sumber: Al-‘Asyarah Al-Mubasysyaruuna bil Jannah, Muhammad Ahmad Isa, edisi bahasa Indonesia 10 Sahabat Nabi Dijamin Masuk Surga, penerjemah: Fajar Kurnianto, S.Th.I, Penerbit Pustaka Imam Syafii, Jakarta

Abdurrahman bin Auf

A. Nama dan Nasab
Nama dan nasabnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdul Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu-ay. Sahabat ini terkenal dengan kunyahnya Abu Muhammad.

Abdurrahman termasuk sepuluh orang sahabat yang di jamin masuk surga. Termasuk pula salah seorang anggota ahli syura selain Zubair bin Awwam, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdurrahman bin Auf. Termasuk juga dalam orang-orang yang pertama kali masuk islam.
Abdurrahman bin Auf ikut seta dalam Perang Badar. Sahabat Nabi yang merupakan salah satu dari delapan orang yang bersegera memeluk islam ini berasal dari suku Quraisy, tepatnya yaitu keturunan keluarga az-Zuhri.

Pada masa jahiliyah, namanya adalah Abdu Amr, tetapi ada juga yang mengatakan, Abdul Ka’bah. Kemudian pada masa islam Nabi mengganti namanya menjadi Abdurrahman.

Dari Anas bin Malik ia bertutur Bahwasanya ketika berhijrah (ke Madinah) Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa’ad bin Rabi’. Lalu Sa’ad berkata kepada Abdurrahman: “Aku punya dua bidang kebun, pilihlah dari dua kebun itu sesukamu.” Abdurrahman menjawab: “Tidak perlu, akan tetapi tunjukan saja kepadaku dimana letak pasar.” (Sahabat ini pun berdagang dipasar madinah) sehingga harta Aburrahman berlimpah ruah.

Bahkan sampai tujuh ratus hewan angkut diserahkan kepadaya untuk membawa gandum, tepung, dan makanan.
Anas melanjutkan, ketika aku masuk Madinah, penduduk kota ini merasakan bumi bergetar (karena dilalui hewan-hewan milik Abdurrahman bin Auf yang mengankut gandum, tepung, dan makanan itu.

Kemudian kabar tersebut terdengar oleh ibunda Aisyah, lalu dia menyatakan: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:
عَبْدُ الرَّحْمَانِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا حَبْوًا
“Abdurrahman bin Auf tidak masuk surga melainkan dengan merangkak.” (H.R Ahmad dan Ath-Thabarani dalam majmu’ kabir, dha’if)

Ketika pernyataan ini diketahui oleh Abdurrahman bin Auf dia segera berkata: “Wahai ibunda, aku persaksikan kepadamu bahwa semua barang yang dibawa hewan-hewan angkutku beserta pelana-pelanannya aku sedekahkan di jalan Allah.

Diantara keistimewaan Abdurrahaman bin Auf adalah jaminan Nabi terhadap dirinya dengan surga. Ia termasuk pejuang muslim yan ikut serta dalam Perang Badar, yang kepada mereka di serukan “berbuatlah sekehendak kalian.” Juga termasuk orang-orang yang ikut dalam Bai’atu Ridhwan, yang mereka disebut oleh Allah dalam Al-qur’an:
لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ….
“Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon…” (Q.S Al-Fath: 18)
Disamping itu Rasulullah pernah shalat dibelakang atau menjadi makmum Abdurrahman bin Auf.
B. Kedermawanan, Ketulusan dan Kebaikan.

Qatadah berkata mengenai firman Allah:
اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ …..
“(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela….” (Q.S Taubah: 79)
Menjelaskan sebab turunnya ayat ini: “Abdurrahman bin Auf menyedekahkan setengah hartanya, yaitu sebanyak empat ribu dinar, tetapi orang-orang munafik malah berkata: “Abdurrahman benar-benar sombong.” (Siyar ‘Alamin Nubala’(III/49))

Dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ia meriwayatkan bahwasanya Ibnu Auf yakni Abdurrahman telah menyedekahkan setengah hartanya, yakni empat ribu pada masa Rasulullah. (Siyar ‘Alamin Nubala’ (III/50))

Kemudian ia menyedekahkan lagi hartanya sebesar empat puluh ribu. Abdurrahman menyedekahkan juga hartanyaa yang berupa lima ratus ekor kuda dan lima ratus ekor unta untuk keperluan jihad di jalan Allah. Semua harta yang dimilikinya didapatkan dari hasil perniagaan. (Siyar ‘Alamin Nubala’ (III/51))

Abdullah bin Syaqiq pernah menuturkan, suatu ketika Abdurrahman bin Auf menemui Ummua Salamah, lalu dia berkata: “Wahai Ummul Mukminin, aku khawatir kalau-kalau aku meninggal nanti, akulah orang Quraisy yang berharta banyak. Dan, aku telah menjual hartaku secara sukarela seharga empat puluh ribu dinar.” Ummu Salamh berkata: “Wahai anakku, berinfaqlah kamu! Karena sesungguhnya, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:
“Sesungguhnya diantara para sahabatku adaorang yang tidak melihatku setelah aku meninggakanlnya (wafat).”

Abdurrahman bin Auf lantas menuturkan: “Aku bergegas menemui Umar bin Khathab lalu memberitahukan kepadanya mengenai hal tersebut. Umar lantas menemui Ummu Salamah, lalu berkata: “Demi Allah, apakah aku salah seorang diantara para sahabat beliau itu? Ummu Salamah menegaskan: “Bukan kamu, dan aku tidak akan memberitahukan seorang pun setelahmu.” (H.R Ahmad, hasan)
Dari Abu Hurairah ia bertutur: “Bahwasanya suatu ketika Rasulullah bersabda:
خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِيْ
“Orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik memperlakukan istri-istriku (Ummahatul Mukminin).”

Setelah itu Abdurrahman berwasiat kepada istri-istrinya dengan kebun yang sudah ditentukan, yakni seharga empat ratus ribu.” (H.R Al-Hakim, shahih sesuai syarat Muslim menurut Al-Hakim)

Thalhah bin Abdullah bin Auf bercerita: “Penduduk Madinah seolah menjadi keluarga Abdurrahman bin Auf. Sepertiga harta Abdurrahman dialokasikan untuk pinjaman mereka, sepertiga lagi digunakan untuk membayar utang-utang mereka dan sepertigannya lagi digunakan untuk menyambung silaturahmi (antar sesama mereka). (Mukhtashar Tarikh Dimasyq (IV/359) , dan Siyar A’lamin Nubala (III/55))

C. Kelembutan Hati, Tangisan dan Ketawadu’an

Dari Sa’ad bin Ibrahim dari ayahnya ia bertutur: “Suatu ketika Abdurrahman bin Auf diberi makanan pada saat sedang berpuasa. Tiba-tiba dia menyatakan; “Mush’ab bin Umair gugur dalam peperangan, padahal dia lebih baik daripadaku. Kemudian dia dikafani dengan selendangnya: jika kepalanya ditutup maka kedua kakinya terlihat, dan jika kedua kakinya ditutup maka kepalanya terlihat.”

Atau dia menyatakan: “Hamzah bin Abdul Muthalib juga gugur dalam peperangan, padahal dia lebih baik dari pada aku. Tidak ada yang bisa unutk mengkafaninya kecuali selendangnya. Setelah itu, dunia dimudahkan untuk kami seperti yang terlihat.”

Atau dia menyatakan: “Kami diberikan dunia seperti yang kita lihat. Kami khawatir kalau-kalau ternyata pahala kebaikan kami disegerakan pemberiannya di dunia.” Lantas Abdurrahman pun menangis sehingga tidak jadi menyantap makanan tersebut. (H.R Bukhari)

Naufal bin Iyas al-Hudzali menceritakan: “Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf duduk-duduk bersama kami. Sungguh dia adalah teman duduk yang paling baik. Dengan bersahaja dia meluangkan waktu satu hari sehingga kami bisa bertemu di rumahnya.

Biasanya dia masuk ke rumahnya, baru kemudian mandi. Seteah itu, dia keluar dan duduk-duduk bersama kami.
Kami di suguhi sebuah piring yang berisi roti dan daging. Ketika piring itu diletakkan, tiba-tiba dia menangis. Maka kami pun bertanya: “Wahai Abu Muhammad mengapa engakau menangis?” Abdurrahman menjawab: “Rasulullah wafat tanpa pernah sekalipun merasa kenyang dai memakan roti gandum, begitu pula dengan keluarganya.” Kami pun tidak terburu-buru menyentuh makanan itu karena menyadari bahwa Abdurrahman lebih mulia daripada kami.” (Shifatus Shafwah (I/144))

Dari Sa’ad bin Husain ia menegaskan bahwasanya Abdurrahman bin Auf tidak dapat dikenali dari budaknya (karena fisik kedua orang ini terlihat sama). (Shifatush Shafwah (I/144)

D. Wafat.

Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 H, dan dia dimakamkan di pemakaman Baqi’. Usianya ketika wafat sekitar 72 athun, namu ada yang mengatakan 75 tahun. Semoga Allah memberi sahabat ini rahmat yang seluas-luasnya.

 

Sumber: Al-‘Asyarah Al-Mubasysyaruuna bil Jannah, Muhammad Ahmad Isa, edisi bahasa Indonesia 10 Sahabat Nabi Dijamin Masuk Surga, penerjemah: Fajar Kurnianto, S.Th.I, Penerbit Pustaka Imam Syafii, Jakarta

Sa’ad Bin Abu Waqash

A. Nama, Nasab, dan keutamaan

Nama sekaligus nasabnya adalah Sa’ad bin Abu Waqash, nama asli Abu Waqash adalah Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay. Nama panggilan atau kuniyahnya adalah Abu Ishaq Al-Qurasyi Az-Zuhri Al-Makki.
Sa’ad bin Abu Waqash termasuk salah seorang dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surge. Dan ia juga termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk islam. Sahabat ini ikut serta dalam Perang Badar dan dalam peristiwa Hudaibiyah, serta merupakan anggota dari tim enam ahli syura. (Siyar A’lamin Nubala’ III/58)

Umar bin Khathab menunjuk Sa’ad sebagai Qadhi di Kuffah, namun orang-orang Kuffah mengadukannya kepada Umar. Terkait pengaduan ini, Jabir bin Samurah bercerita: “Umar berkata kepada Sa’ad: “Orang-orang Kuffah itu telah mengadukanmu mengenai segala hal, bahkan hingga dalam masalah shalat.” Sa’ad berkata: “Aku hanya memanjangkan dua reka’at pertama dan meringankan dua rekaat terakhir. Sungguh aku tidak akan melewatkan satu haripun tanpa mengikuti shalat Rasulullah.” Umar lantas menanggapi: “apa yang kamu katakan itu sesuai dengan dugaan kami atau itulah dugaan kami terhadapmu. (H.R Bukhari (no. 775), Muslim (no. 453), Abu Dawud (no. 803) dan Ahmad (no. 1510)

B. Semangat dalam Menuntut Ilmu dan Berbuat Kebaikan
Dalam hal ini Sa’ad bin Abu Waqash sendiri mengisahkan: “Aku melewati Ustman bin ‘Affan di dalam masjid, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Namun, Utsman mengalihkan pandangannya dariku, kemudian tidak menjawab salamku. Aku pun mendatangi Umar bin Khathab, lalu aku bertanya kepadanya: “Wahai Amirul Mu’minin, adakah salah dalam mengucapkan salam?” Umar menjawab : “Tidak ada, memang kenapa?” Aku menjelaskan: “Tidak apa-apa. Hanya tadi ketika aku melewati Ustman kemudian mengucapkan salam kepadanya, ia malah mengalihkan pandangannya dariku dan tidak menjawab salamku.”
Maka Umar dan Aku segera menemui Utsman, lalu dia bertanya: “Apa yang menghalangimu dalam menjawab salam saudaramu?” Utsman menjawab: “Aku tidak pernah melakukan demikian.” Aku menyela pembicaraan mereka: “Sungguh dia benar-benar melakukannya.” Hingga akhirnya dia bersumpah dan Aku pun bersumpah.

Setelah itu, Utsman baru teringat akan kejadian tersebut, lantas dia berseru: “Benar aku memang tidak menjawab salamnya! Sesungguhnya aku memohon ampunan Allah dan bertaubat kepada-Nya karna itu. Kamu memang melewatiku tadi. Saat itu aku hendak berdo’a untuk diriku dengan do’a yang pernah kudengar langsung dari mulut Rasulullah. Demi Allah kesulitanku dalam mengingat lafazh do’a itu telah menjadikan mata dan hatiku tertutup.”
Kemudian Aku berkata kepada Utsman: “Aku akan beritahukan perihal do’a itu kepadamu. Sesungguhnya Raulullah pernah menyebutkan kepada kami sebuah do’a pertama, lalu tiba-tiba (sebelum selesai) datanglah seorang Arab Badui dan kedatangan ini membuat beliau sibuk dengan urusannya.

Sesudah itu Rasulullah berdiri, maka aku mengikuti beliau. Khawatir beliau akan mendahuluiku sampai ke rumahnya, aku pun menghentak-hentakkan kakiku ke tanah. Rasulullah kemudian menoleh kepadaku, setelahitu beliau bertanya: “Abu Ishaq?” Aku menjawab: “Benar, wahai Rasulullah.” Beliau kembali bertanya: “Ada apa?” Aku menjawab: “Tidak ada apa-apa, demi Allah, hanya saja engkau tadi menyebutkan kepada kami do’a pertama. Namun, orang Arab Badui dating sehingga membuatmu sibuk dengan urusannya. Beliau pun bersabda: “Ya Aku ingat. Yang tadi ingin aku sebutkan adalah do’a Dzun Nun (Nabi Yunus) :
لا إِ لَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ
“Tiada Illah selain Engkau. Mahasuci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang dzalim.” (H.R Tirmidzi, Ahmad, dan Al-Hakim)

C. Jihad dan Kesabaran dalam Menanggung Beban di Jalan Allah.
Sa’ad bin Abu Waqash pernah menyatakan: “Raulullah tidak menyebutkan kedua orang tuanya untuk seorangpun sebelumku. Aku benar-benar mendengar seruan beliau kepadaku (ketika Perang Uhud): “Hai Sa’ad, lesatkanlah anak panahmu! Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu.” (H.R Bukhari (no. 4055 dan 4056), Muslim (no. 2411), dan Ahmad (no. 1174)
Sa’ad bin Abu Waqash juga menyatakan: “Akulah orang pertama melesatkan anak panah ke arah kaum musyrikin. Aku menyaksikan diriku bersama Nabi sebagai oran ketujuh dari tujuh orang, dan saat itu kami tidak memiliki makanan apapun kecuali dedaunan. Sampai-sampai kotoran kami mirip seperti kotoran kambing. Setelah itu, Bani Asad memberiku pelajaran tentang agama islam. Ternyata selama ini aku keliru menilai mereka. (H.R Bukhari (no. 3728), Muslim (no. 2966), Tirmidzi (no. 2366) dan Ahmad (no. 1498)

Al-Qasim bin Abdurrahman menegaskan: “Orang pertama yang melesatkan anak panah kea rah orang-orang kafir adalah Sa’ad bin Abu Waqash dan Dia merupakan paman Nabi dari pihak ibu.” (Siyar A’lamin Nubala’ III/62)
Dari Amir bin Sa’ad dari ayahnya, ia menceritakan bahwa Rasulullah menyebut kedua orang tua beliau dalam sumpah. Tatkala melihat salah seorang kaum musyrikin yang sangat bengis terhadap kaum muslimin, Rasulullah pun berseru: “Hai Sa’ad lesatkan panahmu! Ayah dan Ibuku menjadi jaminan bagimu.” Sa’ad bertutur: “Aku melesatkan anah panah tanpa ujung besi ke orang musyrik itu dan aku berhasil mengenai bagian keningnya. Orang it punjatuh dan auratnya tersingkap. Melihat hal itu Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya.” (H.R Muslim (no. 2412)

Dari Az-Zuhri ia menuturkan: Bahwasanya Rasulullah mengirimkan satu kelompok pasukan kecil, dan Sa’ad bin Abu Waqash termasuk dalam anggota pasukan ini. Beliau mengirim pasukan kecil itu ke pinggiran Hijaz yang disebut dengan Rabigh, daerah yang terletak di sisi Juhafah.
Kemudian kaum musyrikin berhasil dipukul mundur oleh pasukan muslim ini. Pada saat itu Sa’ad melindungi kaum muslimin dengan panah-panahnya. Dan perang tersebut adalah perang pertama dalam islam. Sa’ad berkata: “Adakah kabar yang dating pada Rasulullah bahwa aku melindungi para sahabatku dengan panah-panahku ?? taka da seorang pemanahpun tampil dengan kumpulan anak-anak sebelumku, wahai Rasulullah.” (Tarikh Ad-Dimasyq (IX/258), ath-Thabaqatul Kubra (III/142), al-Isti’ab fii Ma’rifatil Ashhab(II/20), al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah (II/34), dan Siyar A’lamin Nubala’ (III/64)

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha ia bercerita: “Pada suatu malam, Rasulullahtidak bisa tidur beliau pun berkata: “Mudah-mudahan ada seorang laki-laki sholeh dari sahabatku yang bersedia menjagaku mala mini.” Tidak lama kemudian, kami mendengar suara pedang. Maka Rasulullah bertanya: “Siapa disitu?” Sa’ad menjawab: “Aku wahai Rasulullah, aku datang untuk menjagamu.” Rasulullah akhirnya tidur, hingga aku mendengar dengkurannya. (H.R Bukhari (no. 2885), Muslim (no. 2410) dan Tirmidzi (no. 3756)

D. Sifat Wara’ , Zuhud, dan Maqbulnya do’a Sa’ad
Dari Amir bin Sa’ad dia menuturkan Ayahnya Sa’ad bin Abu Waqash tengah menggembala kambing-kambing miliknya. Lantas Umar, anaknya yang lain datang menemui Sa’ad. Melihat kedatangan anaknya Sa’ad berseru: “Aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang dibawa penunggang kuda ini.” Saampai di hadapannya, anak itu bertanya: Wahai ayahku, apakah rela menjadi seperti orang Badui dengan menggembalakan kambingmu ini? Padahal orang-orang tengah memperebutkan kekuasaan di Madinah?

Mendengar pernyatan tersebut Sa’ad langsung memukul dada Umar seraya berseru: “Diamlah! Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasululah bersabda:
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ
“Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertaqwa, kaya hati, lagi tidak menyukai popularitas.” (H.R Muslim (no. 2965) dan Ahmad (no. 1441)
Sa’ad bin Abu Waqash menceritakan: “Aku melihat dua orang disisi kanan Rasulullah saat perang Uhud. Mereka memakai pakaian berwarna putih. Mereka berperang dengan begotu semangat dalam melindungi beliau. Sungguh aku belum pernah melihat mereka baik sebelum maupun sesudahnya.” (H.R Bukhari (no.4045) Muslim (no. 2306)

Dari Aisyah bin Sa’ad, dari ayahnya ia menuturkan bahwa Nabi duduk di masjid selama tiga malam sambil berdo’a: “Ya Allah masukkanlah dari pintu ini seorang hamba yang mencintai-Mu dan Engkau mencintainya.” Tidak lama kemmudian yang masuk adalah Sa’ad. (H.R Al-Hakim (III/6117) Al-Hakim menshahihkanhadits ini dan Adz-Dzahabi menyepakatinya.
Sa’ad bin Abu Waqash termasuk diantara sahabat yang menghindar dari fitnah (yang melanda umat islam sejak masa kekhalifahan Ustman bin ‘Affan). Oleh karena itulah dia tidak ikut serta dalam peperangan, baik dalam Perang Jamal atau Perang Shiffin, dan tidak pula terlibat dalam peristiwa tahkim.

Terkait dengannya Sa’ad menjelaskan: “Aku tidak berfikir bahwa aku, dengan baju ini, lebih berhak menjadi khalifah. Aku sudah ikut berjihad, dan dengan jihad itulah aku dikenal. Aku pun tidak akan menyengsarakan diriku sendiri jika ada orang yang lebih baik dari pada aku. Aku tidak akan berperang hingga mereka (kaum muslimin) datang kepadaku dengan membawa pedang yang memiliki dua mata dan lisan, kemudian pedang itu berkata: “ini mukmin dan itu kafir.” (Siyar ‘Alamin Nubala’ (III/74) aht-Thabaqatul Kubra (III/43) dan Majma’uz Zawa-id (VII/18)

E. Keteguhan dalam Agama
Abu Utsman menukilkan pernyatan Sa’ada bin Abu Waqash: “Ayat ini turun berkaitan denganku yang artinya:
“…Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka janganlah engkau patuhi keduannya…” (Q.S Al-Angkabut: 8)

Sa’ad pun lalu bercerita: “Aku amat berbakti kepada ibuku. Ketika aku masuk islam, ibuku berseru: “Agama apa yang baru saja akmu peluk ini? Kamu tinggalkan agama barumu itu, atau aku tidak kan makan dan minum sampai mati!” Aku benar-benar bingung dengan pilihan yang diajukannya. Ibuku berseru lagi: “Hai pembunuh ibunya sendiri.” Aku menjawab: “Wahai ibuku, janganlah engkau berbuat demikian aku tidak ka pernah meninggalkan agamaku ini dengan alasan apapun.”

Sehari semalam ibu diam saja, tidak makan dan minum. Dan pada pagi harinya kondisi ibu melemah. Melihat hal itu aku berusaha menenangkannya: “Wahai ibuku, demi Allah, engkau tahu bahwa seandainya engkau memiliki seratus nyawa sekalipun, kemudian nyawa itu satu demi satu keluar, sungguh aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini. Jika engakau mau, silahkan engkau makan atau engkau tidak makan. Mengetahui kenyatan tersebut ibuku langsung jatuh pingsan.” (H.R Muslim (no. 1748) Abu Dawaud (no. 3740)

F. Wafat
Sa’ad bin Abu Waqash sahabat yang berpostur pendek dan berkulit merah menyala, masuk islam pada usia 17 tahun. Alu pada tahun 55 H, Sa’ad wafat di lembah Aqiq, yaitu rumahnya yang berjarak sekitar tujuh mil dari Madinah. Jenazahnya kemudian di bawa ke Madinah

 

Sumber: Al-‘Asyarah Al-Mubasysyaruuna bil Jannah, Muhammad Ahmad Isa, edisi bahasa Indonesia 10 Sahabat Nabi Dijamin Masuk Surga, penerjemah: Fajar Kurnianto, S.Th.I, Penerbit Pustaka Imam Syafii, Jakarta

Abu Ubaidah bin Al-Jarrah

A. Nama dan Nasab

Nama lengkapnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Ahshib bin Radhiyah bin Al-Harits bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Adnan Al-Qurasyi Al-Makki. Sahabat Nabi ini termasuk salah seorang yang pertama-tama masuk islam. Sahabat inilah yang pada awalnya ingin dijadikan sebagai khalifah pengganti oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang khalifah telah mengisyaratkan hal itu pada hari Saqifah, dikarenakan keahliannya.

Nasab Abu Ubaidah dengan nasab Nabi bertemu di Fihr. Rasulullah telah menjaminnya masuk surga, dan memberinya gelar Aminul Ummah (yaitu orang terpercaya umat islam). Keutamaanya sudah masyhur dan sangat banyak. Beliau pun mempersaudarakannya dengan Sa’ad bin Mu’adz. Sahabat ini ikut serta dalam Perang Badar dan setiap perang yang beliau ikuti, dan dia membunuh sendiri ayahnya yang kafir dalam Perang Badar. Diketahui bahwa dia meriwayatkan hadits dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kendatipun demikian, dia perang-perang yang terkenal sebelum akhirnya wafat pada tahun 18 H. (Siyar A’lam Nubala’ (III/3), (Tarikh Dimasyq (no. 491), (Tahdzibul Kamal (no.2032), Tahdzibut Tahdzib (no.3181).

Abu Ubaidah adalah orang yang baik akhlaknya, tanpa cela, dan selalu mengikuti perintah Rasulullah. Karena itulah, beliau pernah bersabda mengenai dirinya:
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أمِيْنًا ، وَ أَميْنُ هذه الأُمَّةِ أبوْ عُبَيْدَةَ الْجَرَّح
“Sesungguhnya setiap ummat itu memilki orang terpercaya. Dan orang terpercaya ummat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.” (H.R Bukhari (no.3744), Muslim (no.2419), Ahmad (no.12360)

Ibnu Majah meriwayatkan sebuah atsar dari Abdullah bin Syaqiq dengan sanad shahih, dia pernah menuturkan: “Aku bertanya kepada Aisyah: “Siapa diantara sahabat Nabi yang paling beliau cintai? Aisyah menjawab: “Abu Bakar.” Aku bertanya lagi: “Kemudian siapa lagi?” Aisyah menjawab: “Umar”. “Lalu siapa lagi?” Aisyah menjawab: “Abu Ubaidah.”
Keistimewaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah amat banyak, sehingga tidak mungkin semuanya digambarkan disini. Berikut adalah penjelasan beberapa keistimewaan Sahabat agung ini.

B. Jihad dan Ketawadu’an

Pada tahun 13 H, Abu Bakar mengintruksikan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bertolak ke Syam sebagai panglima pasukan. Pada tahun itu juga, Umar bin Khathab diangkat sebagai khalifah. Umar pun melepas jabatan Khalid bin al-Walid sebagai panglima dan menunjuk Abu Ubaidah sebgai penggantinya.

Saat berjumpa Abu Ubaidah, Umar menyalaminya dan mencium tangannya, lalu keduanya berpisah dalam keadaan menangis. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia menuturkan; tatkala menerima berita bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan musuh (pasukan Romawi) telah berhasil memojokkannya, Umar bin Khathab lantas menulis surat kepadanya: “Amma Ba’du. Sungguh tidak ada kesulitan yang menimpa seorang hamba melainkan Allah kan menunjukan jalan keluarnya. Sungguh satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Allah berfirman yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan (negeri), dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Ali-Imran: 200)

Abu Ubaidah pun nenbalas surat Umar: “Amma Ba’du” sesungguhnya Allah berfirman yang artinya, “Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (Q.S Al-Hadid: 20)

Kemudian, Umar keluar sambil membawa surat Abu Ubaidah, lalu dia membacakannya diatas mimbar seraya berseru: “Wahai penduduk Madinah, Abu Ubaidah meminta bantuan kepada kalian. Maka, cintailah oleh kalian jihad.
Hisyam bin Urwah menuturkan kisah dari ayahnya: “Tatkala mendatangi Syam, Umar bin Khathab disambut oleh para pemimpin dan pembesar. Kemudian Umar bertanya: “Dimana saudaraku Abu Ubaidah?” Mereka menjawab: Sebentar lagi dia akan dating kepadamu.” Tak lama kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dating. Panglima pasukan muslim ini terlihat sedang duduk diatas untanya sambil memegang tali kekang hewan itu. Abu Ubaidah mengucapkan salam kepada sang khalifah, dan dia berkata kepada orang-orang “Tinggalkanlah kami berdua.” Umar lalu berjalan bersama Abu Ubaidah hingga tiba di rumahnya. Umar msuk kedalam rumah Abu Ubaidah, dan tidak ada yang dia lihat di rumahnya selain pedang, tameng, dan pelana kuda.
Melihat pemandangan demikian itu, Umar berkomentar: “Andaikata kamu mempunyai beberapa brang kebutuhan lainnya tentu itu lebih baik. Atau, Umar mengatakan sesuatu dengan yang semisalnya. Maka Abu Ubaidah menanggapi: “ Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya semua ini kan mengantarkan kita kepada peristirahatan (kematian). (Siyar A’lamin Nubala’ (III/11)

Adz-Dzahabi menyatakan: “Demi Allah, ini adalah kezuhudan yang murni. Tidak tidak seperti kezuhudan orang yang faqir dan miskin.” Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kezuhudan seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat karena terkena tha’un (wabah) di Yordania pada tahun 18 H yakni pada masa kekhalifahan Umar bin Khathab. Jenazahnya di kuburkan di Baisan setelah dishalatkan oleh Mu’adz bin Jabal. Usianya ketika itu 58 tahun.

C. Keutamaan

Dari Hudzaifah bin Yaman r.a ia pernah menuturkan : “Para penduduk Najran dating menemui Rasulullah, mereka pun meminta; “ Wahai Rasulullah, utuslah kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya.” Lalu Rasulullah menanggapinya: “Aku akan mengutus orang yang benar-benar terpercaya kepda kalian.” Ketika itu, kaum muslimin sangat menginginkan figure pemimpin Najran. Tidak lama kemudian, Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. (H.R Bukhari dan Muslim)

Anas bin Malik r.a menuturkan: “Para penduduk Yaman dating menemui Rasulullah dan meminta: “Utusla seseorang yang bias mengajarkan sunnah dan islam kepada kami. Beliau meraih tangan Abu Ubaidah seraya mengatakan: “Inilah orang terpercaya umat ini.” (H.R Muslim)

Abu ubaidah bin Al-Jarrah ikut berhijrah ke Habasyah, juga turut berjihad dalam perang Badar. Pada perang Uhud, Abu Ubaidah melakukan hal yang mulia, saat itu dia mencabut dua pecahan baju besi yang menancap di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam dengan giginya, dan luka ini di sebabkan oleh pukulan yang mengenai beliau. Kejadian ini membuat dua giginya tanggal, namun dengan begitu gusinya menjadi bagus. Sampai-sampai dinyatakan: “Tidak ada perhitungan kalian yang lebih baik daripada perhitungan Abu Ubaidah.”

Abdullah bin Umar menerangkan sifat Abu Ubaidah: “ Tiga orang dari suku Quraisy yang paling baik akhlaknya, paling sehat wajahnya, dan paling pemalu. Jika tiga orang itu berbicara kepadamu, mereka tidak akan membohongimu. Mereka itu adalah Abu Bakar Ash- Shidiq, Utsman bin Affan dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.” (Tarikh Dimasy (XXV/475) dan Shifatus Shafwah (I/192)

Umar bin Khatab tahu betul kapasitas Abu Ubaidah sebagaimana terlihat dalam riwayat berikut ini. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia bercerita: “Pada suatu hari Umar berseru kepada para sahabat: “Berangan-anganlah kalian!” salah seorang dari mereka pun berkata: “Aku berangan-angan seandainya rumah ini dipenuhi uang dirham maka akan aku sedekahkan semuanya dijalan Allah.” Umar kembali berseru berangan-anganlah kalian!” lalu salah seorang dari mereka berkata: “Aku berangan-angan seandainya rumah ini dipenuhi emas, maka akan aku sedekahkan semuanya dijlan Allah.” Lalu Umar berkata kembali: “Berangan-anganlah kalian!”
Maka mereka berkata: “Kami tidak memiliki angan-angan lainnya.” Kemudian Umar berkata: “Aku sendiri berangan-angan seandainya rumah ini dipenuhi orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu’adz bin Jabal dan Hudzaifah bin Yaman, niscaya aku akan memanfaatkannya dijalan Allah.” ( At-Tarikhus Shaghir (I/54) karya Imam Bukhari)

Sumber: Al-‘Asyarah Al-Mubasysyaruuna bil Jannah, Muhammad Ahmad Isa, edisi bahasa Indonesia 10 Sahabat Nabi Dijamin Masuk Surga, penerjemah: Fajar Kurnianto, S.Th.I, Penerbit Pustaka Imam Syafii, Jakarta

Thalhah Bin Ubaidillah

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.” (Al-Ahzab: 23)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam membacakan ayat yang mulia ini, kemudian menatap wajah para sahabat. Beliau bersabda sambil menunjuk kepada Thalhah, “Barangsiapa ingin melihat seorang lelaki yang masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, maka hendaklah ia melihat Thalhah.”

Tidak ada kegembiraan yang paling didambakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang membuat hati mereka terbang merindukannya, melebihi kedudukan seperti yang disandangkan beliau kepada Thalhah bin Ubaidillah ini. Karena itu, hati Thalhah pun tenteram mendengar akhir hayatnya serta kesudahan nasibnya dalam hidup ini. Ia akan hidup dan mati sebagai salah seorang dari mereka yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan ia tidak terkena fitnah dan tidak mendapat kesukaran. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan kabar gembira kepadanya, bahwa ia akan mendapatkan surga.

Ketika Thalhah sedang dalam perjalanan dagang ke Bashrah, ia bertemu dengan seorang pendeta yang sangat baik. Pada waktu itu sang pendeta mengabarkan kepadanya bahwa Nabi yang akan muncul di Tanah Haram, sebagaimana telah diberitakan oleh para Nabi yang shaleh. Telah tiba masa kemunculannya. Pendeta itu mengingatkan Thalhah agar tidak ketinggalan menyertai kafilan kerasulan ini, yang merupakan kafilah pembawa petunjuk, rahmat, dan pembebasan.
Setelah berbulan-bulan berada di Bashrah, Thalhah kembali ke negerinya, Mekkah. Dalam perjalanan pulang itu, ia menangkapa kasak-kusuk penduduk tentang Muhammad al-Amin dan wahyu yang datang kepadanya, di samping tentang kerasulan yang dibawanya kepada seluruh umat manusia.

Orang pertama yang ditanyai Thalhah adalah Abu Bakar. Abu Bakar memberitahukan kepadanya bahwa ia baru saja pulang bersama kafilah dagangnya, dan bahwa ia di samping Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai seorang mukmin, yang membela dan menyerahkan dirinya kepada Allah.

Thalhah mempercepat langkahnya menuju rumah Abu Bakar dan tidak lama setelah terjadinya perbincangan antara dia dan Abu Bakar, kerinduannya untuk menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan keinginannya hendak berjanji setia kepadanya terasa lebih cepat daripada detak jantungnya sendiri. Ia ditemani Abu Bakar pergi untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was sallam guna menyatakan keislamannya dan mengambil tempat dalam kafilah pertama yang diberkahi ini, begitulah Thalhah termasuk orang yang memeluk islam pada angkatan terdahulu.
Sekalipun Thalhah seorang yang terpandang dalam kaumnya dan hartawan dengan perniagaannya yang selalu berkembang, ia tetap saja tidak luput dari penganiayaan orang-orang Quraisy karena keislamannya. untunglah, ia dan Abu Bakar mendapat perlindungan dari Naufal bin Khuwailid, sang Singa Quraisy, paman Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan demikian, penganiayaa terhadap keduanya tidak berlangsung lama, karena orang-orang musyrik Quraisy merasa segan kepadanya dan takut terhadap akibat perbuatan mereka.

Thalhah hijrah ke Madinah ketika kaum muslimin diperintahkan hijrah. Selanjutnya ia tidak pernah ketinggalan dalam semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kecuali Perang Badar, karena waktu itu Rasul mengutusnya bersama Sa’id bin Zaid untuk suatu tugas penting ke luar Madinah. Ketika mereka berdua telah menyelesaikan tugas dengan baik dan kembali ke Madinah, pada waktu yang sama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta para shahabatnya yang lain sedang kembali dari Perang Badar.

Alangkah sedih dan perih perasaan keduanya kehilangan pahala karena tidak menyertai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam peperangan yang pertama itu. Tetapi, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berjihad dalam peperangan yang pertama itu. Tetapi, Rasul telah menentramkan hati mereka hingga mereka merasa lega dengan memberitahukan bahwa mereka tetap memperoleh pahala yang sama dengan orang-orang yang berperang. Bahkan, Rasul membagikan rampasan perang kepada keduanya tidak kurang dari yang didapat oleh mereka yang menyertainya.

Sekarang, tibalah giliran perang Uhud yang akan memperlihatkan segala kebengisa dan kekejaman Quraisy, yang tampil hendak membalas dendam atas kekalahannya di Perang Badar dan untuk mengamankan tujuan terakhirnya dengan menimpakan kekalahan telak atas kaum muslimin. Kekalahan, yang menurut perkiraan mereka, itu perkara mudah dan pasti dapat terlaksana.

Peperangan dahsyat pun berlangsung dan banyak korban bejatuhan. Kekalahan telah menimpa kaum musyrikin. Ketika kaum muslimin melihat musuh melarikan diri, mereka meletakkan senjata, dan para pemanah turun meninggalkan posisi mereka untuk mengumpulkan harta rampasan.

Ketika kaum muslimin sedang lengah tersebut, pasukan Quraisy menyerang kembali dari belakang hingga berhasil merebut dan menguasai kendali pertempuran. Pertempuran pun berkecamuk lagi dengan segala kekejaman dan kedahsyatannya. Serangan mendadak yang tiba-tiba itu mampu memporakporandakan barisan kaum muslimin.

Dalam pertemuran Thalhah memperhatikan dimana posisi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri. Ia melihat beliau menjadi sasaran utama serbuan pasukan musuh. Karena itu, ia pun bergegas ke arah Rasul. Thalhah terus maju menerobos jalan menuju posisi beliau yang sebenarnya pendek tetapi terasa panjang. Setiap jengkal ia dihadang puluhan pedang yang bersilang dan tombak-tombak yang mencari korbannya.

Dari jauh ia melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan pipi beliau yang mengalirkan darah. Ia sangat khawatir terhadap keselamatan beliau. Karena itulah, ia tidak bisa lagi mengendalikan diri dan langsung menerjang dengan satu atau dua lompatan dahsyat dari kudanya.

Thalhah berdiri menghadang lawan, seolah-olah satu barisan perang yang menggetarkan. Ia mengayunkan pedangnya yang ampuh ke kiri dan ke kanan. Ia dapat melihat darah Rasul yang mulia menetes dan mendengar rintihan kesakitannya. Ia mengangkat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan tangan kiri dari lubang tempat kaki beliau terperosok. Sambil memapah Rasul yang mulia dengan dekapan tangan kiri ke dadanya, ia mundur ke tempat yang aman. Allah memberkati tangan kanannya yang mengayun-ayunkan pedangnya bagaikan kilat menusuk dan menyabet orang-orang musyrik yang hendak mengerumuni Rasul.

Abu Bakar ash-Shiddiq Radliyallahu ‘anhu menggambarkan keadaan medan perang waktu itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah Radliyallahu ‘anhaa.

Aisyah menuturkan, “Bila disebutkan Perang Uhud, Abu Bakar selalu berkata, ‘Itu semuanya adalah hari milik Thalhah. Aku adalah orang pertama yang mendapatkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau pun bersabda kepadaku dan kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah, ‘Tolonglah saudaramu itu (Thalhah).’ Kami lalu menengoknya, dan ternyata pada sekujur tubuhnya terdapat lebih dari tujuh puluh luka tusukan tombak, sobekan pedang, dan tancapan panah, dan ternyata jari-jari tangannya juga putus. Kami segera merawatnya dengan baik.’”

Di setiap medan pertempuran, Thalhah selalu berada di barisan terdepan mencari keridhaan Allah dan membela bendera Rasul-Nya. Thalhah hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, mengabdi kepada Allah bersama mereka yang beribadah, dan berjihad di jalan Allah bersama mujahidin yang lain. Bersama para shahabat yang lain, ia mengukuhkan tiang-tiang agama yang baru ini; agama yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang.
Bila hak Rabb-nya telah ditunaikan, ia menjalankan usahaya di muka bumi, mencari keridhaan Allah dengan mengembangkan perniagaannya. Beliau termasuk muslim yang kaya, namun semua hartanya dipergunakan untuk berkhidmat kepada agama islam. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberinya gelar, “Thalhah sang Dermawan” sebagai pujian atas kedermawanannya. Setiap kali ia mengeluarkan hartanya dalam jumlah besar, Allah menggantinya berlipat ganda.
Istrinya, Su’da binti Auf menceritakan kepada kita, “Suatu hari aku melihat Thalhah sedang gelisah. Aku bertanya kepadanya, ‘Ada apa denganmu?’ Maka ia menjawab, ‘Harta yang ada padaku ini semakin banyak, hingga menyusahkan dan menyempitkanku.’ Aku pun berkata, ‘Tidak ada yang mengkhawatirkan dirimu, bagi-bagikan saja.’ Ia lalu berdiri memanggil orang-orang, kemudian membagi-bagikannya kepada mereka, hingga tidak ada yang tinggal lagi walaupun hanya satu dirham.”

Suatu saat, setelah ia menjual sebidang tanah dengan harga yang tinggi, ia memandangi tumpukan harta itu, lalu mengalirlah air matanya. Kemudian berkata, “Bila seseorang dibebani harta sekian banyaknya dan tidak tahu apa yang akan terjadi, ini pasti akan mengganggu ketentraman ibadah kepada Allah.” Ia lalu memanggil sebagian shahabatnya dan bersama-sama mereka membawa hartanya itu berkeliling melalui jalan-jalan Madinah dan rumah-rumahnya sambil membagi-bagikannya sampai siang, sehingga tidak ada harta yang tersisa meski hanya satu dirham.

Jabin Abdullah juga pernah menggambarkan kedermawanan Thalhah. Ia menuturkan, “Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebihd dermawan dengan memberikan hartanya yang banyak tanpa diminta lebih dulu, daripada Thalhah bin Ubaidillah.”

Dan masih banyak lagi kisah tentang kedermawanan shahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah.

Sumber: Khalid. Khalid Muhammad, Biografi 60 Sahabat Nabi “Rijaalun Haular-Rasuul”, Terj. Agus Suwandi. Jakarta: Ummul Qura, 2012.