Larangan Berlaku Curang dalam Shadaqah

Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Orang yang berlaku curang dalam shadaqah sama seperti orang yang menahan shadaqah’,” (Hasan, HR Abu Dawud [1585], at-Tirmidzi [646], [1808], Ibnu Khuzaimah [2335], al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah [1597]).

Kandungan Bab:

  1. At-Tirmidzi berkata dalam sunannya [III/39], “Orang yang berlaku curang dalam shadaqah dosanya sama seperti orang yang menahan shadaqahnya.” 
  2. Al-Baghawi menjelaskan dalam Syarhus Sunnah [VI/75], “Tidak halal bagi pemilik harta menyembunyikan hartanya meskipun si peminta meminta kepadanya dengan cara paksa.” 
  3. Ada yang mengatakan, Orang yang berlaku curang dalam shadaqah adalah orang yang memberikan shadaqahnya kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 1/601-602.