Larangan-Larangan dalam Bangunan

Diriwayatkan dari Khabbab bin al-Arat r.a, dia berkata, “Seorang mukmin akan diberikan pahala atas setiap yang dinafkahkannya kecuali sesuatu yang dia jadikan di atas tanah ini,” (HR Bukhari [5672]).

Dan di dalam hadits Jibril yang panjang disebutkan, “Dan engkau lihat orang-orang yang telajang kaki, berpakaian compang-camping, miskin dan pengembala domba berlomba-lomba mendirikan bangunan,” (HR Muslim [8]).

Kandungan Bab:

Dibenci berlomba-lomba mendirikan bangunan dan sesuatu yang lebih dari kebutuhan manusia.

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 3/393-421.