Larangan Berbicara sebelum Mengucapkan Salam

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Ucapakan salam sebelum kamu bertanya. Barangsiapa bertanya sebelum mengucapkan salam maka jangan kalian jawab pertanyaannya,” (Hasan, Silsilah Ahaadits ash-Shahiihah [816]).

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda, “Jangan kalian beri izin orang yang tidak memulai dengan ucapan salam,” (Hasan, Silsilah Ahaadits ash-Shahiihah [817]).

Kandungan Bab:

  1. Larangan bertanya atau meminta izin sebelum mengucapkan salam.
  2. Barangsiapa bertanya sebelum mengucapkan salam jangan dijawab pertanyaannya.
  3. Barangsiapa meminta izin sebelum mengucapkan salam jangan diberi izin dan sudah sepantasnya ia mendapat pelajaran.

    Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari bani Amir, bahwa ia pernah meminta izin kepada Nabi saw. yang sedang berada di dalam rumahnya. Laki-laki itu berkata, “Apakah aku boleh masuk?” Lantas Nabi saw. berkata kepada pembantunya, “Keluarlah, ajarkan dia bagaimana cara meminta izin dan katakan kepadanya, ‘Ucapkanlah as-salamu’alaikum, apakah aku boleh masuk’?” Lelaki tersebut mendengar sabda beliau tersebut dan berkata, “As-Salamu’alaikum, apa aku boleh masuk?” Maka Nabi saw. pun mengizinkannya masuk,” (Shahih, HR Bukhari dalam Adabul Mufrad [1084]).

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 3/373-374.