Larangan Memakai Cincin di Jari Tengah dan Telunjuk

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. pernah berkata kepadaku, “Wahai Ali, mintalah hidayah dan jalan yang yang lurus kepada Allah.” Beliau juga bersabda agar aku jangan memakai cincin di jari ini dan ini.’ Lalu Ali mensyaratkan jari telunjuk dan tengahnya,” (Shahih, HR Ibnu Majah [3647]).

Kandungan Bab:

  1. Larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah.
  2. Dalam beberapa hadits ada yang menunjukkan memakai cincin pada tangan kanan dan hadits lain pada tangan kiri. Oleh karena itu terjadi perselisihan pendapat yang sangat hebat di kalangan ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Baari (X/327). Kemudian al-Hafidz menyimpulkan dengan membolehkan memakai cincin pada tangan kanan dan kiri. Pendapat inilah yang dipegang oleh Syaikh kami -hafidzullah- dalam kitab Mukhtashar asy-Syama’il Muhammadiyyah halaman. 62.

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 3/251-252.