Bagaimana Hukumnya Memindahkan Zakat dari Tempat yang Diwajibkan ke Tempat Lain?

Jawaban:

Memindahkan zakat dari negeri orang yang mengeluarkannya ke negera lain, jika hal itu membawa maslahat hukumya boleh. JIka orang ayng mengeluarkan zakat itu mempunyai sanak kerabat yang berhak menerima zakat di negeri lain dan zakat itu dikirim kepadanya, maka hukumnya tidak apa-apa (boleh). Begitu pula jika standari hidup di negeri itu tinggi, lalu dia mengirimnya ke suatu negeri yang lebih miskin, hal itu jika boleh, tetapi jika tidak ada kemaslahatan dalam memindahkan zakat dari negeri ke negeri lain, maka sebaiknya tidak perlu dipindahkan.

Sumber: Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Fatawa Arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm. 460.