Jika seorang musafir menemui imam yang muqim pada dua rakaat terakhir, apakah boleh dia berniat shal

Shalat Khusyu

Jika seorang musafir menemui imam yang muqim pada dua rakaat terakhir, apakah boleh dia berniat shalat qashar dan membaca salam bersama imam tersebut?

Jawaban:

Tidak boleh bagi seorang musafir bermakmum dengan imam yang muqim dengan niat mengqashar shalat karena keumuman sabda Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam, “Apabila shalat telah dimulai, maka janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa, tetapi hendaklah kamu mendatanginya dalam keadaan tenang. Shalatlah sekedar yang kamu sempat dan sempurnakanlah rakaat shalat yang belum ditunaikan.” (Muttafaq ‘Alaihi)

Dengan demikian jika seorang musafir mendapati imam yang muqim pada dua rakaat terakhir maka dia wajib menyempurnakan dua rakaat yang tersisa setelah imam salam dan tidak boleh membaca salam bersama imam dengan niat qashar dua rakaat. Wallahu a’lam.

Sumber: Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Fatawa arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm. 325