Larangan Mengimami Kaum yang tidak Suka Diimami Olehnya

Diriwayatkan dari Abu Umamah r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Tiga orang yang shalat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka (yakni tidak diterima); hamba yang melarikan diri hingga ia kembali, wanita yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya, seseorang yang mengimami suatu kaum yang mereka benci kepadanya

Diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah r.a, bahwasanya ia mengimami shalat di satu tempat. Selesai shalat ia berkata, “Aku lupa bertanya kepada kalian sebelum maju menjadi imam, apakah kalian ridha aku menjadi imam?” Mereka menjawab, “Kami ridha, siapakah yang tidak ridha wahai hawari Rasulullah saw?” Thalhah kemudian berkata, “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya, maka shalatnya tidak akan melewati kedua telinganya (tidak diterima)