Syarat dan Adab Mufassir

Syarat-syarat Mufassir

a. Aqidah yang benar.

b. Bersih dari hawa nafsu.

c. Lebih mendahuluka tafsir Qur’an dengan Qur’an dalam mentafsirkan.

d. Mencari penafsiran dari sunnah.

e. Bila tidak di dapatkan dari sunnah maka dengan pendapat para sahabat.

f. Menggunakan pendapat tabiin bila tidak mendapatkan dari tiga sumber diatas.

g. Pengetahuan bahasa arab dan cabangnya.

h. Pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Qur’an.

i. Pemahaman yang cermat.

Adab-adab mufaasir

a. Berniat baik dan bertujuan benar.

b. Berakhlaq baik.

c. Taat dan beramal.

d. Berlaku jujur dan teliti dalam penukilan.

e. Tawadu’ dan lemah-lembut.

f. Berjiwa mulia.

g. Vokal (lugas ) dalam menyampaikan kebenaran.

h. Berpenampilan baik.

i. Bersikap tenang dan mantap.

j. Mendahulukan yang lebih utam darinya.

k. Mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik.

Sumber: Diringkas oleh tim redaksi alislamu.com dari Manna’ Al-Qaththan, Mabaahits fie ‘Uluumil Qur’aan, atau Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, terj. H. Aunur Rafiq El-Mazni, Lc. MA (Pustaka Al-Kautsar), hlm. 414 – 418.