Batas Maksimal Poligami

Tidak halal kawin lebih dari empat isteri. Allah SWT berfirman, ”Maka nikahilah perempuan yang kami cintai, dua atau tiga atau empat.” (An-Nisaa:3). 

Dan sabda Nabi saw. kepada Ghailan bin Salamah pada waktu masuk Islam sementara isterinya berjumlah sepuluh,  ”Pertahankanlah yang empat dan ceraikanlah yang lain.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no:1589, Trimidzi II:295 no:1138, Ibnu Majah I:628 no:1953).

Dari Qais bin al-Harits r.a. bertutur, pada waktu saya masuk Islam saya mempunyai delapan isteri, lalu saya datang kepada Nabi saw., lalu saya sampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda, “Pilihlah empat diantara mereka.” (Hasan Shahih: Shahih Ibnu Majah no:1588, Ibnu Majah I:628 no:1952, dan ‘Aunul Ma’bud VI:327 no:224).

Sumber: Diadaptasi dari 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 567.