Larangan Menuntut Seseorang Tanpa Alasan yang Benar

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a, bahwasanya Nabi saw. bersabda, "Ada tiga orang yang paling dibenci Allah, orang yang berbuat dosa di tanah suci, seorang Muslim yang melakukan tradisi jahiliyyah dan seorang yang menuntut darah seseorang tanpa alasan yang benar."  

Kandungan Bab:

  1. Celaan menuntut seorang muslim untuk dibunuh tanpa ada alasan syar'i.
  2. Penghormatan terhadap darah, harta dan kehormatan seorang muslim.

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 3/489-490.