Bolehkah Seseorang Membayar Zakat dengan Baju dan Sebagainya Sebagai Ganti dari Zakat Malnya?

Zakat1

Jawaban:

Tidak boleh.

Sumber: Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Fatawa Arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm. 453.