Larangan Memetik dan Memanen Pada Malam Hari

Dari al-Husain bin ‘Ali r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. melarang memetik buah pada malam hari dan memanen pada malam hari,” (Shahih, HR Ibnu A’rabi dalam Mu’jamnya (lembaran 203) dan al-Baihaqi [IV/133] dan al-Khatib al-Baghdadi dalam Tariikh Baghdad [XII/372]).

Kandungan Bab: 

  1. Larangan memetik buah dan memanen pada malam hari, mereka dahulu melakukannya untuk menghindari fakir miskin, lalu mereka dilarang dari hal itu. Berdasarkan firman Allah SWT, “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)