Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa setelah Abu Bakar ra melihat kaum Muslim sudah banyak yang berangkat hijrah ke Madinah, ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta ijin untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasulullah “Jangan tergesa-gesa, aku   ingin memperoleh ijin dulu dari Allah.“ Abu Bakar bertanya,“Apakah engkau juga menginginkannya?“ Jawab Nabi ,“Ya.“ Kemudian Abu Bakar ra menangguhkan keberangkatannya untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Ia lalu membeli dua ekor unta dan dipeliharanya selama empat bulan.

Selama masa tersebut kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekkah. Mereka khawatir jangan-jangan Rasulullah  keluar dari Mekkah kemudian menghimpun kekuatan di sana dan menyerang mereka. Maka diadakanlah pertemuan di Darun-Nadwah (rumah Qushayyi bin Kilab, tempat kaum Quraisy memutuskan segala perkara) utuk membahas apa yang harus dilakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Akhirnya diperoleh kata sepakat untuk mengambil seorang pemuda yang kuat dan perkasa dari setiap kabilah Quraisy. Kepada masing-masing pemuda itu diberikan sebilah pedang yang ampuh kemudians ecara bersama-sama mereka serentak membunuhnya, agar Bani Manaf tidak berani melancarkan serangan terhadap semua orang Quraisy. Setelah ditentukan hari pelaksanaannya. Jibril as datang kepada Rasulullah  memerintahkan berhijrah dan melarangnya tidur di tempat tidurnya pada malam itu.“

Dalam riwayat Bukhari, Aisyah ra mengatakan:“ Pada suatu hari kami duduk di rumah Abu Bakar ra , tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar,“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang padahal beliau tidak biasa datang kemari pada saat-saat seperti ini.“ Kemudian Abu Bakar berkata:“Demi bapak dan ibuku yang menjadi tebusan engkau, Demi Allah , Rasulullah datang pada saat seperti ini, tentu ada suatu kejadian penting.“ Aisya ra berkata :“ Kemudian Rasulullah datang dan meminta ijin untuk masuk. Setelah dipesilahkan oleh Abu Bakar, Rasulullah pun masuk ke rumah, lalu berkata kepada Abu Bakar,“Suruhlah keluargamu masuk ke rumah.“ Abu Bakar menjawab,“Ya, Rasulullah saw tidak ada siapa-siapa  kecuali keluargaku.“ Rasulullah menjelaskan,“Allah telah mengijinkan aku berangkat berhijrah.“ Tanya Abu Bakar,“Apakah aku jadi menemani anda , ya RAsulullah ?“ Jawab Nabi saw ,“Ya, benar engkau menemani aku .“Kemudian Abu Bakar berkata,“Ya, Rasulullah , ambillah salah satu dari dua ekor untaku.“ Jawab Rasulullah.“Ya, tetapi dengan harga.“

Lebih jauh Aisyah ra menceritakan :“Kemduian kami mempersiapkan segala keperluan secepat mungkin , dan kami buatkan bekal makanannya yang kami bungkus dalam kantung terbuat dari kulit. Lalu Asma’ binti Abu Bakar memotong ikat pinggangnya untuk mengikat mulut kantong itu, sehingga dia mendapatkan sebutan „pemilik ikat pinggang“.

Kemudian Rasulullah menemui Abi bin Abi Thalib dan memeirntahkan untuk menunda keberangkatannya hingga selesai mengembalikan barang-barang titipan setiap orang di Mekkah yang merasa khawatir terhadap terhadap barang miliknya yang berharga , mereka selalu menitipkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena mereka mengetahui kejujuran dan kesetiaan beliau di dalam menjaga barang amanat.

Sementara itu Abu Bakar memerintahkan anak lelakinya Abdullah supaya menyadap berita-berita yang dibicarakan orang banyak di luar untuk di sampaikan pada sore harinya kepadanya di dalam gua. Selain Abdullah kepada bekas budaknya  yang bernama Amir bin Fahirah, Abu Bakar juga memerintahkan supaya menggembalakan kambingnya di sinag hari, dan pada sore harinya supaya digiring ke gua untuk diperah air susunya di samping untuk menghapuskan jejak. Kepada Asma’ ,Abu Bakar menugasinya supaya membawa makanan kepadanya setiap sore.

Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin ‘Ibad bin Abdillah bin Zubair dari Asma’ binti Abi Bakar ra, ia berkata : „Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat bersama Abu Bakar, Abu Bakar membawa serta semua hartanya sejumlah enam atau lima ribu dirham. Selanjutnya Asma’ menceritakan : Kemudian kakekku yang sudah buta, Abu Quhafah , datang kepada kami seraya berkata, „Demi Allah aku melihat Abu Bakar berangkat meniggalkan kamu dengan membawa seluruh hartanya.“ Aku jawab,“Tidak, wahai kakek.

Dia telah meninggalkan kebaikan yang banyak untuk kami.“ Lalu aku ambil beberapa batu kemudian aku letakkan di tempat di mana Abu Bakar biasa menaruh uanngya, lalu aku tutupi dengan kain. Kemudian aku pegangn tangannya dan aku katakan kepadanya,“ Letakkanlah tanganmu di atas uang ini.“  Kemudian dia meletakan tanganyna di antaranya seraya berkata,“ Tidak mengapa, jika dia telah meninggalkan untukmu. Dia telah berbuat baik , dan ini cukup untukmu.“ Asma’ berkata,“Demi Allah sebenarnya dia tidak meninggalkan sesuatu untuk kami, tetapi dengan cara itu aku hanya ingin menyuruh kakek diam.

Pada mala hijrah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam orang-orang musyrik telah menunggu di pintu Rasulullah . Mereka mengintai hendak membunuhnya. Tetapi Rasulullah lewat di hadapan mereka dengan selamat, karena Allah telah mendatangkan rasa kantuk pada mereka. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib dengan tenang tidur di atas tempat tidur Rasulullah , setelah mendapatkan jaminan dari beliau bahwa mereka tidak akan berbuat kejahatan terhadapnya.

Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama Abu Bakar menuju gua Tsur. Peristiwa ini menurut riwayat yang paling kuat terjadi pada tanggal 2 Rabi’ul awwal bertepatan dengan 20 September 622 M, tiga belas tahun setelah bi’tsah. Kemudian Abu Bakar memasuki gua terlebih dahulu untuk melihat barangkali di dalamnya ada binatang buas atau ular. Di gua inilah keduanya menginapselama tiga hari. Setiap malam Abdullah bin Abu Bakar menginap bersama mereka, kemudian turun ke Mekkah pada  waktu Shubuh. Sementara Amir bin Fahirah datang ke gua dengan membawa kambing-kambingnya untuk menghapuskan jejak Abdullah.

Dalam pada itu, kaum musyrik setelah mengetahui keberangkatan Nabi sembari Rasulullah dengan mengawasi semua jalan ke arah Madinah, dan memeriksa setiap persembunyian, bahkan sampai ke gua Tsur. Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar mendengar langkah-langkah kaki kaum musyrik di sekitar gua, sehingga Abu Bakar merasa khawatir dan berbisik kepada Rasulullah ,“Seandainya di antara mereka ada yang melihat ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kami.“ Tetapi dijawab oleh Nabi ,“Wahai Abu Bakar, jangan kamu kira kita hanya berdua saya. Sesungguhnya Allah berserta kita.“

Allah menutup mata kaum musyrik sehingga tak seorangpun melihat ke arah gua itu , dan tak serorangpun di antara mereka yang berpikir tentang apa yang ada di dalamnya. Setelah tidak ada lagi yang mencari , dan setelah datang Abdullah bin Arqath seorang pemandu jalan yang dibayar untuk menunjukkan jalan rahasia ke Madinah, berangkatlah keduanya menyusuri jalan pantai dengan dipandu oleh Abdullah bin Arqath itu.

Pada waktu itu kaum Quraisy mengumumkan tawaaran, bahwa siapa saja yang dapat menangkap Muhammad saw dan abu Bakar akan diberi hadiah sebesar harga diyat (tebusan) masing-masing dari keduanya. Pada suatu hari, ketika sejumlah orang dari bani Mudlij sedang mengadakan pertemuan, di anara mereka terdapat Suraqah bin Ja’tsam, tiba-tiba datang kepada mereka seorang laki-laki sambil berkata,“ Saya baru saja melihat beberapa bayangan hitam di pantai.

Saya yakin mereka adalah Muhammad dan para sahabatnya.“ Suraqah pun mafhum bahwa mereka adlah Muhammad saw, tetapi dengan pura-pura berkata,“ Ia berhenti sejenak, kemudian menunggang dan memacu kudanya untuk mengejar rombongan iut, hingga ketika telah sampai dekat Rasulullah saw, tiba-tiba kudanya tersungkur, dan dia pun jatuh terpelanting. Kemudian dia bangun dan mengejar kembali sampai mendengar bacaan Nabis aw. Berkali-kali Abu Bakar menoleh ke belakang, sementara Rasulullah saw berjalan terus dengan tenang. Tetapi tiba-tiba Suraqah terhempas lagi dari punggung kudanya dan jatuh terpelanting. Ia bangun lagi dengan tubuh berlumuran tanah, kemudian berteriak memanggil-manggil minta diselamatkan.

Tatkala Rasulullah  dan Abu Bakar menghampirinya, ia meminta ma’af dan mohon supaya Nabisaw berdoa memohonkan ampunan untuknya, dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ia menawarkan bekal perjalanan. Oleh Nabi dijawab,“Kami tidak membutuhkan itu! Yang kuminta supaya engkau tidak menyebarkan berita tentang kami.“ Suraqah menyahut ,“baiklah.“

Maka pulanglah Suraqah dan setiap kali bertemu dengan orang-orang yang mencari-cari Rasulullah dia selalu menyarankan supaya kembali saja. Demikianlah kisah Suraqah. Di pagi hari ia berjuang dengan giat ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tetapi di sore hari berbalik menjadi pelindungnya.

 

Sumber: As-Sirah An-Nabawiyyah Ma’a Mujaz Litarikh Al-Khilafah Ar-Rasyidah karya DR. Said Ramadhan Al-Buthy